10 ธุรกิจเสี่ยงเจ๊ง ประจำปี 2020

10 ธุรกิจเสี่ยงเจ๊ง ประจำปี 2020

ในยุคที่ต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ ไปพร้อมๆกับต้องสู้ และอดทนกับภาวะการระบาดของไวรัส โควิด-19 นักลงทุนหลายคนจะต้องคิดให้หนัก และรอบคอบกว่าก่อนมากขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงในภาวะแบบนี้มีสูง จนทำหลายคนถอดใจ แต่ใครที่อยากจะลองเสี่ยงกับการลงทุนทำธุรกิจในช่วงนี้สักตั้ง ก็อยากให้ลองเช็คดู ธุรกิจเสี่ยงเจ๊ง ของปีนี้ ที่เราได้นำมาเสนอคุณในวันนี้ดู

ธุรกิจเช่าหนังสือ

1. ธุรกิจเช่าหนังสือ

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่า ธุรกิจเช่าหนังสือ เป็นดาวร่วงอันดับที่ 1 เคียงคู่ไปกับ ธุรกิจหัตถกรรม และ เฟอร์นิเจอร์ไม้ (ดั้งเดิมที่ไม่ได้มีการปรับตัว) ซึ่งน่าเป็นห่วงมากกว่าใครทั้งหมด 3-4 ปี ที่ผ่านมา ธุรกิจเช่าหนังสือดูเหมือนจะได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นดาวร่วงมาโดยตลอด

ซึ่งก็เป็นไปตามแนวโน้มของการอ่านหนังสือของคนไทยที่แม้จะยังคงอ่านหนังสืออยู่ แต่ก็เปลี่ยนมาอ่านในระบบออนไลน์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และอ่านหนังสือเล่มๆน้อยลง

ทำให้ธุรกิจจำหน่ายหนังสือเล่มพลอยได้รับผลกระทบไปด้วย ดังจะเห็นได้จากการปิดตัวเองของร้านจำหน่ายหนังสือหลายๆร้าน

2. ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐาน และเครื่องโทรสาร

จริงๆแล้วโทรศัพท์พื้นฐานที่อยู่ตามบ้านยังมีใช้อยู่ตามออฟฟิศ ในบริษัทใหญ่อยู่ แต่ด้วยเทคโนโลยี่โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ แม้กระทั่งมือถือ ทำให้การติดต่อสะดวก และง่ายมากขึ้น โดยในหลายๆบริษัทก็หันมาใช้ไลน์ ในการติดต่องานกันแล้ว ดังนั้นเครื่องโทรสารนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยล่ะ เพราะทุกอย่างสามารถทำได้บนมือถือเครื่องเล็กๆได้แล้ว

ธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต

3. ธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต

สองสามปีให้หลัง “เครือข่ายอินเตอร์เน็ต” เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของมนุษย์มากขึ้น ธุรกิจต้องอาศัยความรวดเร็วในการค้าขาย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายต่อลูกค้า นิสิตนักศึกษาต้องการความรู้มากกว่าข้อมูลภายในห้องสมุดและต้องการความบันเทิงจากการสนทนาหาเพื่อนทั่วโลก ดังนั้น จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่าตามหัวมุมถนน ริมถนนใหญ่ หน้าสถานศึกษาหรือแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปจะกลายเป็นสถานที่ที่ถูกเลือกเพื่อจัดตั้งร้านอินเตอร์เน็ต

การบริการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์( E-Commerce ) คือการทำธุรกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบริการหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ รับส่ง E-mail ติดต่อกันข้ามประเทศ การสนทนา ( Chat ) หาเพื่อน หรือแม้แต่บริการเกม เป็นต้น ดังนั้นคำว่า ” ร้านอินเตอร์เน็ต ” จึงหมายถึงสถานที่ที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตโดยคิดค่าตอบแทนจากบุคคลที่เข้าใช้อินเตอร์เน็ตตามระยะเวลา และอัตราค่าบริการที่กำหนดไว้ในแต่ละแห่ง

4. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร ธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ใช้แรงงานมากและขายในประเทศ

นิตยสารและวารสารเป็นหนังสือที่มีระยะเวลาออกเป็นรายคาบไว้แน่นอน เช่น รายยสัปดาห์ รายปักษ์ (ครึ่งเดือน) รายเดือน ราย 3 เดือน เป็นต้นนิตยสาร (Magazines) มีลักษณะต่างจากสิ่งพิมพ์อื่น ๆ คือ เน้นหนักทางด้านเสนอบทความ สารคดี และข้อเขียนต่าง ๆ ที่ให้ความรู้ ความบันเทิงกับผู้อ่านโดยทั่วไป มีการจัดหน้าและรูปเล่มที่สวยงาม ในประเทศไทยมีนิตยสารอยู่มากมายหลายฉบับ ทั้งนิตยสารที่ให้ความรู้ความบันเทิงเฉพาะด้านแตกต่างกันไป เช่น เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม ธุรกิจ การท่องเที่ยว บันเทิง สุขภาพ กีฬา ตลอดจนนิตยสารที่ออกมาเพื่อผู้อ่านเฉพาะวัย ได้แก่ นิตยสารสำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ชาย ผู้หญิง ฯลฯ นิตยสารและวารสารที่จัดว่ามีประโยชน์มากต่องานส่งเสริมและเผยแพร่ คือ นิตยสารประเภทธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม นิตยสารวิชาชีพ เช่น ธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมไทย ใกล้หมอ ชีวิตและสุขภาพ เป็นต้นวารสาร ( Journals) ต่างจากนิตยสารตรงที่วารสารมักจะป็นสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของหน่าวยงานต่าง ๆ ซึ่งจัดพิมพ์โดยสถาบัน สมาคม หน่วยงายของรัฐ และเอกชน เนื่องจากวารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่ให้ความรู้เฉพาะด้านจึงมักมีผู้สนใจ เฉพาะกลุ่มเท่านั้น และบางฉบับไม่มีการจำหน่ายแพร่หลายโดยทั่วไปต้องสั่งซื้อจากหน่วยงานนั้น ๆ หรือบางหน่วยงานก็พิมพ์เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของการให้เปล่า

แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอและเครื่องแต่งกายปี 2563 คาดว่าจะยังคงหดตัว แต่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปี 2562 ทั้งนี้กลุ่มสิ่งทอยังคงเผชิญปัจจัยที่บั่นทอน จากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังไม่ได้ ข้อสรุปที่แน่ชัด ท าให้สินค้าที่เป็นวัตถุดิบในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบจากตลาดจีนที่ชะลอตัว ในทางกลับกันกลุ่มเครื่องแต่งกายคาดว่าจะทรงตัวหรือขยายตัวได้เล็กน้อย โดยได้รับปัจจัยเชิงบวกจากสงครามการค้าที่ท าให้สามารถ
ส่งออกไปยังสหรัฐฯและจีนได้อย่างไรก็ตามการจำหน่ายในประเทศได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่เติบโตได้ไม่มาก ประกอบกับค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงท าให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อสินค้าหรือเลือกซื้อเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

สำหรับสถานการณ์ของผู้ประกอบการในปี2563 คาดว่าผู้ประกอบการยังต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเวียดนาม อย่างไรก็ตามผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องแต่งกายที่มีคุณสมบัติพิเศษมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีดังนั้นการพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลายให้แตกต่างจากคู่แข่งจึงเป็น
สิ่งที่จ าเป็น นอกเหนือจากนี้ผู้ประกอบการอาจต้องขยายฐานลูกค้าไปสู่ตลาดใหม่ๆหรือผลิตสินค้าในรูปแบบใหม่สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม เช่น สิ่งทอสำหรับยานยนต์ สิ่งทอส าหรับใช้ทางการแพทย์และสิ่งทอสำหรับที่พักอาศัย เพื่อให้อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอสามารถดำเนินต่อไปได้ในระยะยาว

ธุรกิจหัตถกรรม และเฟอร์นิเจอร์ไม้

5. ธุรกิจหัตถกรรม และเฟอร์นิเจอร์ไม้

งานหัตถกรรมในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มชัดเจน กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ดำเนินการเองมาตั้งแต่อดีต มีแบรนด์ที่แข็งแรง มีตลาดที่ชัดเจน มีอายุมาอย่างยาวนาน พัฒนาเป็นเชิงธุรกิจที่แข็งแรงแล้ว กับอีกกลุ่มหนึ่งเกิดจากโครงการโอทอป ที่มุ่งส่งเสริมให้คนในชุมชนควรมี “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เดิมงานหัตถกรรมเป็นงานที่ทำขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยภายในครัวเรือน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่พัฒนาขึ้นมาเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะต้องมีดีไซน์และมีกระบวนการผลิตที่ประณีต มีเอกลักษณ์ ชื่อเสียง แบรนด์ และมีเรื่องราวมาอย่างยาวนาน จนสามารถเจาะตลาดต่างประเทศในกลุ่มนักท่องเที่ยว และตลาดเพื่อการส่งออกได้ ลูกค้าของกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มไฮเอนด์หรือตลาดหรู

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งออกโดยมีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าส่งออกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดและส่วนใหญ่ผลิตด้วยไม้ยางพาราประมาณร้อยละ 60 ของเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ส่งออกทั้งหมด การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood) เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตประมาณร้อยละ 15 ของเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั้งหมดซึ่งการผลิตส่วนใหญ่จะเน้นจำหน่ายในประเทศ ส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้ออ่อนส่วนใหญ่จะทำจากไม้ยางพารามากกว่าร้อยละ 80 ของเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้ออ่อนทั้งหมด

6. ธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม

การค้าปลีก (Retailing) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือการให้บริการโดยตรงแก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย (End User) ซึ่งผู้บริโภคคนสุดท้ายนี้จะซื้อสินค้าหรือรับบริการเพื่อสนองความต้องการของตนเอง ของบุคคลภายในครอบครัวหรือของบุคคลในสังคมหรือผู้บริโภคเอง และไม่ได้เป็นการซื้อเพื่อจำหน่ายต่อ เช่น นายอนุศักดิ์ ซื้อกางเกงยีนส์จากร้าน สยามสแควร์ เป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกชาย นางสาวลัดดาไปซื้อโดนัทที่ร้านดังกิ้นโดนัท นายขจรนำรองเท้าไปซ่อมกับช่างซ่อมรองเท้าที่ตั้งอยู่ริมถนน เป็นต้น หากการขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้ที่นำไปผลิตหรือแปรรูปแล้วจำหน่ายต่อ เราถือว่าเป็นการค้าส่ง (Wholesaling) เช่น โรงงานเฟอร์นิเจอร์ซื้อไม้ไปทำโต๊ะ เก้าอี้จำหน่าย นายอิทธิพลเจ้าของร้านสยามสแควร์ซื้อผ้าจากร้านย่านสำเพ็งไปตัดเป็นกางเกงยีนส์จำหน่าย เป็นต้น

ธุรกิจคนกลาง

7. ธุรกิจคนกลาง

ยิ่งอยู่ต่างจังหวัดยิ่งเหมาะมาก เพราะมีช่องทางการเป็นพ่อค้าคนกลางได้หลายทาง แอดมินเห็นคนนึงเขาทำการตลาดได้ดีมาก เขาจะรับซื้อเห็ดจากชาวบ้านทั้งเห็ดที่ปลูกเองอย่างเห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง หรือเห็ดที่เก็บตามธรรมชาติ แล้วเอาไปส่งแม่ค้าที่ตลาดอีกที

ได้กำไรจากราคาส่วนต่างโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย แต่การขายเห็ดนี้ต้องมีรถในการขนส่ง และมีคู่ค้าขาประจำคือแหล่งรับเห็ดและแม่ค้าในตลาด ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยกว่าจะเข้าที่ แต่ข้อดีก็คือได้รายได้ที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ ประกอบกับการใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดนั้นค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในเมือง จึงทำให้สร้างถานะได้สบายๆ แต่ในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้คนเราสามารถติดต่อกันได้ง่ายขึ้น คนกลาง จึงมีความจำเป็นน้อยลง

8. ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ความจำ Storage media เช่น CD, DVD, Blu-Ray, External Hard Drives, Memory Card

สื่อบันทึกข้อมูลหรือสื่อจัดเก็บข้อมูล (Media) ที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูล ชุดคำสั่ง และสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งถือเป็นหน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage) คือ หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1.1 หน่วยความจำชั่วคราว (แบบโวลาไทล์ Volatile Memory) คือ หน่วยความจำที่ต้องมีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กลับหน่อยความจำตลอดเวลา เพื่อจำข้อมูลต่างๆ ได้แก่ RAM (Random Access Memory) ข้อมูลจำสูญหาย1.2 หน่วยความจำถาวร (แบบนอนโวลาไทล์ Nonvolatile Memory) คือ หน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหน่อยความจำ ข้อมูลสำคัญต่างๆ จำเป็นต้องมีการจัดเก็บไว้บนหน่วยความจำถาวรก่อนที่จะทำการปิดเครื่อง เพื่อเก็บไว้ใช้งานวันข้างหน้าต่อไป ได้แก่ ROM (Read Only Memory)     สื่อต่างๆ ที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลนั้นต้องใช้ควบคู่กับอุปกรณ์อ่านข้อมูล หรือเขียนข้อมูลที่เรียกว่า “อุปกรณ์บันทึกข้อมูล” (Storage Media)” เช่น ฟลอปปี้ดิสก์ ใช้คู่กับฟลอปปี้ดิสก์ไดรฟ์ หรือแผ่นซีดีใช้คู่กับเครื่องอ่านซีดี สื่อบันทึกข้อมูลมีชื่อเรียกกันหลายชื่อ คือ Secondary Storage , Auxilliary Storage , Permanent Storage หรือ Mass Storage ปัจจุบันมีสื่อบันทึกข้อมูลหลายๆ ประเภทด้วยกันให้เลือกใช้งาน 

ของพวกนี้ในปัจจุบันกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นอุปกรณ์ที่ชิ้นจับต้องได้อีกต่อไป เมื่อนักพัฒนาได้คิดค้นการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ได้

9. ธุรกิจดั้งเดิมที่ไม่มีดีไซน์และใช้แรงงานสูง

ในยุคที่ทุกอย่างมีการแข่งขันกันสูง ความมีเอกลักษณ์ และเรื่องของราคาก็สำคัญ ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ถ้ามีทั้ง 2 อย่างจึงจะได้ใจผู้บริโภคที่สุด และการที่จะลงทุนกับการใช้แรงงานคนเยอะๆก็ดูจะเป็นการออกแรงมากไปสักหน่อย และยังต้องใช้ต้นทุนสูงอีกด้วย

สถานศึกษาเอกชน

10. ธุรกิจสถานศึกษาเอกชน และธุรกิจร้านถ่ายรูป

อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้าว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันตอนนี้สามารถทำได้บนโลกออนไลน์หมด นั่นก็รวมถึงการเรียนด้วย ทุกวันนี้เราสามารถที่จะเปิดยูทูป หรือกูเกิลค้นหาสิ่งที่เราอยากรู้ ไม่กี่วินาที คำตอบข้อสงสัยของเราเป็นร้อยๆพันๆก็ปรากฎตรงหน้าเราแล้ว

ทุกวันนี้กล้องไม่ได้เป็นของแพงที่คนรวยเท่านั้นที่จะสามารถมีเท่านั้นแล้ว การถ่ายรูปดีๆสักรูปสามารถทำได้ในมือถือแล้ว

และนี่ก็เป็น ธุรกิจเสี่ยงเจ๊ง ทั้ง 10 ที่ผลสำรวจของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ทำการสำรวจไว้

Beast Of Wealth มังกรแห่งความมั่งคั่ง เนื่องจาก Play’n Go ล้มเหลวในการจับช่องแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟการบุกของพวกเขาเริ่มต้นด้วยสามชื่อพร้อมกัน Beast of Wealth เป็นหนึ่งในสามสไตล์เอเชีย

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม : 5 ธุรกิจยั่งยืน แต่สร้างยาก